يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

اساسنامه ی پژوهشکده زنان
 
پژوهشکده ی زنان به عنوان پژوهشکده ی نوع اول وابسته به دانشگاه الزهرا(س) می باشد که طی نامه شماره 3977/3 مورخ 14/9/75 از طرف معاون پژوهشي وزارت علوم خطاب به معاون آموزشي وزارت علوم موفق به اخذ موافقت اصولي وزارت علوم با تشكيل سه گروه در پژوهشكده زنان گردید وطی نامه ی  شماره 5167/22 مورخ 29/10/75 معاون آموزشي وزارت علوم موافقت شوراي گسترش در خصوص ايجادرسمی پژوهشكده زنان را کسب نمود.این پژوهشکده طی نامه ی شماره 7346/6139/22مورخ 18/4/76 وزير علوم موافقت قطعی شوراي گسترش مبنی برايجاد پژوهشكده زنان با 3 گروه پژوهشي را جلب نموده وطی نامه شماره 5645/21 مورخ 31/1/77 از طرف مدير كل دفتر امور فرهنگي و آموزشي سازمان امور اداري و استخدامي كشور،مجموعه پست‌هاي سازماني خود را دریافت نمود.
 
موافقت اصولی و

 پست های سازمانی اعلام شده توسط سازمان اموراداری واستخدامی کشور

ص 1 اساسنامه

ص 2 اساسنامه

ص 3 اساسنامه

ص 4 اساسنامه


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.