شنبه, 25 آذر 1396

وب سایت پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

مدیرپژوهشی
معاون پژوهشی- اجرایی پژوهشکده زنان:
 خانم دکتر منصوره زارعان
 
 
 
 
مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی:
دکتر سیده فاطمه موسوی
 
 
 
 
مدیر گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه:
دکتر ام البنین چابکی
 
 
 
 
مدیر گروه خانواده درمانی:   
دکتر مریم احمدی نژاد

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.