جمعه, 23 آذر 1397

مدیرپژوهشی
 
معاون پژوهشی- اجرایی پژوهشکده زنان:
 
 

 

 نام و نام خانوادگی: دکتر سیده فاطمه موسوی

مرتبه دانشگاهی: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی تربیتی

شماره داخلی 2084

 

ایمیلf.mousavi@alzahra.ac.ir


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.