شنبه, 25 آذر 1396

وب سایت پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

اعضای هیات علمی پژوهشکده زنان
  

 

 
گروه پژوهشي مطالعات اجتماعي و توسعه
 
 
نام خانوادگي        
نام  
رتبه علمي
مدرك تحصيلي
داخلی
Email
عکس
    چابکی   ام البنین 
استاديار
(مدیر گروه)
دكترا علوم سیاسی
2084 chaboki1@yahoo.com
   زارعان   منصوره استادیار دکترای جامعه شناسی فرهنگی 2085 man.zarean@gmail.com
احمدی نژاد             مریم  استادیار
دکترای حقوق
بین الملل
2085

 

 
گروه پژوهشي خانواده درمانی
 
 
نام خانوادگي 
 نام
رتبه علمي
مدرك تحصيلي
داخلی
Email
عکس
     رمضانی               ریحانه   

استادیار

دکترای نانوبیوتکنولوژی

2095 re.ramezani@alzahra.ac.ir

 

 

     احمدی               علیرضا  دانشیار

دکترای باکتری شناسی

 
2083
 
   

 

 
گروه پژوهشي روان‌شناسي و علوم تربيتي
 
 
نام خانوادگي     
 نام
رتبه علمي
مدرك تحصيلي
داخلی
Email
 
خسروی             زهره  
استاد
(عضو وابسته)
دكترای روان‌شناسي بالینی 
2181
 
 
 
سلگی مریم استادیار دکترای فلسفه تطبیقی 2084 m.solgi@alzahra.ac.ir  

موسوی

 سیده فاطمه 

استادیار
دكترا ی روان‌شناسي تربیتی
2084

 

f.mousavi@alzahra.ac.ir

 

 

 

   صف آرا                   مریم       استادیار

دکترای روان شناسی بالینی

2080

 

 

 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.