پنجشنبه, 03 اسفند 1396

اعضای هیات علمی پژوهشکده زنان

 
گروه پژوهشي مطالعات اجتماعي و توسعه
 
 
نام خانوادگي        
نام  
رتبه علمي
مدرك تحصيلي
داخلی Email عکس
    چابکی   ام البنین 
استاديار
(مدیر گروه)
دكترا علوم سیاسی
2095 chaboki1@yahoo.com  
   زارعان   منصوره استادیار دکترای جامعه شناسی فرهنگی 2085 man.zarean@gmail.com  
           
 

 

 
گروه پژوهشي روان‌شناسي و علوم تربيتي
 
 
نام خانوادگي     
 نام
رتبه علمي
مدرك تحصيلي
داخلی
Email
 
خسروی             زهره  
استاد
(عضو وابسته)
دكترای روان‌شناسي بالینی 
2181
 
 
 
         
 

موسوی

 سیده فاطمه 

دانشیار
دكترا ی روان‌شناسي تربیتی
2084

 

f.mousavi@alzahra.ac.ir

 

 

 

   صف آرا                   مریم       استادیار

دکترای روان شناسی بالینی

2080

 

 

 

 

 

گروه پژوهشي خانواده درمانی (مطالعات خانواده)

 

 

نام خانوادگي        

نام  

رتبه علمي

مدرك تحصيلي

داخلی

Email

عکس

 

  احمدی نژاد 

 مریم

 استادیار

دکترای حقوق

بین الملل

2085

Ahmadinejad.maryam@gmail.com

 

ثمنی

لیلا

استادیار

دکترای

2095

 

 

    سلگی

مریم 

استادیار

دکترای فلسفه تطبیقی

2085

 

 

 

 

 
گروه پژوهشي بیومدیکال
 
 
نام خانوادگي 
 نام
رتبه علمي
مدرك تحصيلي
داخلی
Email
عکس
     رمضانی               ریحانه   

استادیار

دکترای نانوبیوتکنولوژی

2095 re.ramezani@alzahra.ac.ir

 

 

     احمدی               علیرضا  دانشیار

دکترای باکتری شناسی

2083
 

 

 

گروه پژوهشي روانشناسی و علوم تربیتی

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

مدرک تحصیلی

شماره داخلی

CV

عکس

 

 

زهره خسروی

 

 

استاد

دكترای روان‌شناسي بالینی 

2071

 

 

CV

 

 

 

سیده فاطمه موسوی

 

 

دانشیار

دكترای روان‌شناسي تربیتی

2084

 

 

CV

 

 

 

مریم صف آرا

 

 

استادیار

 

 

دکترای روان شناسی بالینی

 

 

2080

 

 

CV

 

  

 

 

گروه پژوهشي مطالعات اجتماعي و توسعه

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

مدرک تحصیلی

شماره داخلی

CV

عکس

 

 

ام البنین چابکی 

 

 

استادیار

دكترای علوم سیاسی

2095

 

 

CV

 

 

 

منصوره زارعان 

 

 

استادیار

دکترای جامعه شناسی فرهنگی

2085

 

 

CV

 

 

 

 

گروه پژوهشي خانواده درمانی (مطالعات خانواده)

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

مدرک تحصیلی

شماره داخلی

CV

عکس

 

مریم احمدی نژاد

 

استادیار

 

دکترای حقوق بین الملل

 

2085

 

CV

 

 

لیلا ثمنی

 

استادیار

 

دکترای فقه و حقوق

 

2095

 

CV

 

 

مریم سلگی

 

استادیار

 

دکترای فلسفه

 

2085

 

CV

 

 

 

گروه پژوهشي بیومدیکال

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

مدرک تحصیلی

شماره داخلی

CV

عکس

 

 

 

ریحانه رمضانی

 

 

 

استادیار

 

 

 

دکترای نانوبیوتکنولوژی

 

 

 

 2095

 

 

 

CV

 

 

 

 

 

 

عیرضا احمدی

 

 

 

دانشیار

  

 

 

دکترای باکتری شناسی

 

 

 

 2083

 

 

 

 

 

CV 

 

 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.