شنبه, 09 ارديبهشت 1396

وب سایت پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

اعضای هیات علمی پژوهشکده زنان
  

 

 
گروه پژوهشي مطالعات اجتماعي و توسعه
 
 
نام خانوادگي        
نام  
رتبه علمي
مدرك تحصيلي
داخلی
Email
عکس
    چابکی   ام البنین 
استاديار
(مدیر گروه)
دكترا علوم سیاسی
2084 chaboki1@yahoo.com
   زارعان   منصوره استادیار دکترای جامعه شناسی فرهنگی 2085 man.zarean@gmail.com
احمدی نژاد             مریم  استادیار
دکترای حقوق بین الملل
2085

 

 
گروه پژوهشي خانواده درمانی
 
 
نام خانوادگي 
 نام
رتبه علمي
مدرك تحصيلي
داخلی
Email
عکس
     رمضانی               ریحانه   

استادیار

نانوبیوتکنولوژی

2095 re.ramezani@alzahra.ac.ir

 

 

     احمدی               علیرضا  استادیار
دكتراباكتري‌شناسي
(مهندسی ژنتیک-بیوتکنولوژی)
2083
 
   

 

 
گروه پژوهشي روان‌شناسي و علوم تربيتي
 
 
نام خانوادگي     
 نام
رتبه علمي
مدرك تحصيلي
داخلی
Email
 
شجاع نوری             فروغ الصباح    
استاديار
دكترای روان‌شناسي تربیتی 
2181
 
 
سلگی مریم استادیار دکترای فلسفه تطبیقی 2084 m.solgi@alzahra.ac.ir  
   موسوی                  سیده فاطمه 
استادیار
دكترا ی روان‌شناسي تربیتی
2084

f.mousavi@alzahra.ac.ir

 

 

 

   صف آرا                   مریم       استادیار

دکترای روان شناسی بالینی

2080

 

 

 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.