يکشنبه, 29 مهر 1397

کارکنان پژوهشکده زنان

       کارکنان پژوهشکده  

      

 

نام خانوادگی    نام
عنوان شغلی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
شماره تماس داخلی
 
یعقوبی نژاد زهرا مسئول دفتر و بایگانی کارشناس    2071  
فتاح زاده هانیه مسئول کتابخانه کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 2082  
شکری فرزانه کارشناس دو نشریه (زن و خانواده ، مطالعات ا-ر زنان) کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی 88058926   
فتاح زاده هانیه مسئول روابط عمومی و سایت پژوهشکده کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 2082  
نجفی نعیمه کارشناس آزمایشگاه  کارشناس ارشد  بیوتکنولوژی 2081   
صادقی عشرت کارشناس پژوهش کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 2077  

 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.