پنجشنبه, 03 اسفند 1396

آزمايشگاه پژوهشكده زنان

آزمايشگاه تحقيقاتي گروه زيست- پزشكي (بيومديكال) با وسعت تقريبي 250 مترمربع در سه بخش مولكولي، بيوشيمي، اتاق كشت با تجهيزات و امكانات ذيل فعاليت مي‌نمايد:

الف- بخش مولكولي

بخش فوق با توجه به تازه تاسيس بودن با تجهيزاتي از قبيل PCR، gel documentation، الكتروفورز و ... انجام فعاليتهاي مولكولي را به عهده دارد.

ب- بخش بيوشيمي

اين بخش شامل تجهيزات مورد نياز از قبيل HPLC، اسپكتروفتومتر، كروماتوگرافي و ... مي‌باشد.

ج- اتاق كشت

فضاي فوق جهت انجام امور كشت سلول (cell culture) بوسيله يك پارتيشن شيشه‌اي از ساير فضاهاي ديگر جدا و استريل گشته است. تجهيزات – امكانات و دستگاههاي موجود در اين فضا شامل هودلامينار(استريل)، ميكروسكوپ Invert و Co2 انكوباتور و ... مي‌باشد.

تجهيزات و دستگاههاي تحقيقاتي موجود در آزمايشگاه شامل:

اسپكتروفتومتر

 PCR

فلوسایتومتری

 ميكروسكوپ دوربين‌دار

 اتوكلاو

 ترازوي حساس و ساده

 آب مقطرگير دوبار تقطير

 سانتريفوژ يخچال‌دار با دور بالا

 ميكروفيوژ با خلاء

 استيرر و همزن برقي

 ستون كروماتوگرافي

 استرير

 هود شيميايي

 هموژنايزر

 ميكروسكوپ Invert دوربين‌دار

 تانك ازت

 الكتروفورز

 فريزر80-

 ستون كروماتوگرافي

 الايزا و الايزاريدر

 هود لامينار

 Co2 انكوباتور

 اتاق مخصوص حيوانات

 HPLC

gol documentation 

 


 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.