يکشنبه, 30 مهر 1396

وب سایت پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

طرح های تحقیقاتی اجرا شده

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 10 مهر 1396 21:32 نمایش: 38 مرتبه
طرح های پژوهشی انجام شده در پژوهشکده زنان

 

رديف
 
نام مجري
 
عنوان طرح فارسی
 
1
دکتر ام البنين چابكي
بررسي مقايسه اي مشاركت سياسي دانشجويان دختر و پسر در ايران
2
دكتر سعيد تهراني
بررسي و شناسايي علل خشونت نسبت به زنان در خانواده هاي تهراني
3
دكتر فضيله خاني
بررسي پيامدهاي مهاجرت انفرادي مردان بر كاركرد همسران آنها در نواحي روستايي
4
خانم پروين احمدي
ايجاد و تجهيز كتابخانه در پژوهشكده زنان
5
دكتر زهره خسروي
بررسي عوامل تهديد كننده سلامت رواني زنان دانشگاهي و رابطه آن با رضايت از زندگي
6
آقاي منوچهر روحاني علي آبادي
بررسي درباره ارث زنان از ديدگاه اسلام و قوانين ايران
7
دكتر زهرا درويزه
بررسي همدلي مادران با دختران و رابطه آن با اختلالات رفتاري دختران
8
دكتر اشرف سادات موسوي
بررسي كيفي-كمي عملكرد خانواده معتادان جوان
9
دكتر سوسن سيف و آقاي فرشاد بهاري
ميزان سازي و هنجاريابي مقياس سنجش بخشودگي در خانواده ها
براي خانواده هاي ايراني
10
دكتر مهناز اخوان تفتي
بررسي و مقايسه پيامدهاي رواني، عاطفي، اجتماعي و اقتصادي طلاق بر مردان و زنان مطلقه
11
دكتر سوسن صائبي
بررسي ويژگيهاي خانوادگي، اجتماعي و رواني زنان مجرم زندانهاي ايران
12
دكتر پروانه نظر علي
نظر سنجي و نياز سنجي از فوق برنامه دانشگاه هاي دولتي تهران از دانشجويان دختر
13
دكتر روشنك خدابخش
بررسي آسيب شناسي شخصيتي و راوانشناختي دانشجويان دختر سال اول و آخر رشته روانشناسي در مقايسه با ساير دانشجويان رشته هاي دانشگاه الزهرا
14
دكتر زهرا درويزه
مقايسه همدلي نوجوانان بزهكار، ناسازگار و عادي دختر با مادران
15
دكتر مه سيما پور شهرياري
بررسي تغيير نگرش مذهبي در دختران دبيرستاني
16
دكتر سمين حسينيان
مقايسه و ارتباط سلامت رواني فرزندان و مادراني كه حضانت فرزندانشان از آنها سلب شده است
17
خانم پروين يادآور واحد
تأثير موسيقي در سطح عملكرد ورزشي دانشجويان غير ورزشكار دانشگاه الزهرا
18
فروغ الصباح شجاع نوري
بررسي ميزان موفقيت فعاليتهاي فوق برنامه در ايجاد مهارتهاي مورد نياز مشاغل و اعتماد به نفس در دانشجويان دانشگاه الزهرا
19
دكتر شعبانعلي فمي
بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش دختران روستايي شهرستان كرمانشاه جهت مشاركت در فعاليتهاي كشاورزي
20
خانم آمنه رضوي
بررسي شيوه تدريس گروهي حل مسئله در تدريس ژيمناستيك تخصصي دانشجويان دختر
21
 
 
خانم مريم رحيميان
مقايسه ميزان تراكم توده استخواني در سه ناحيه كمري، گران استخوان ران و استخوانهاي ساعد در سه گروه زنان فعال در رشته هاي ورزشي بدون تحمل وزن(شنا) و ساير رشته هاي ورزشي با تحمل وزن و زنان غير فعال
22
دكتر اكرم خمسه
مطالعه و بررسي مقدماتي طرحواره هاي نقش جنسيتي به منظور هنجاريابي مقدماتي پرسشنامه نقش جنسيتي بم و تدوين پرسشنامه نقش جنسيتي براساس معيارهاي فرهنگي ايران
23
دكتر بتول مشكين فام
زن در نوشته هاي غاده السمان
24
دكتر محبوبه پاك نيا
بررسي سيماي سياسي اجتماعي زن در شاهنامه فردوسي
25
دكتر محبوبه پاك نيا
بررسي سيماي اجتماعي زن در خمسه نظامي
26
دكتر محبوبه پاك نيا
بررسي سيماي اجتماعي زن در مثنوي معنوي
27
 دكتر فرشته باعزت
بررسي رابطه مديريت زمان و استرس در زنان شاغل(كارمند) دانشگاه الزهرا
28
دكتر زينب سنجاني
مطالعه و برنامه ريزي بر روي اوقات فراغت زنان در شهر تهران
29
دكتر اكرم خمسه
بررسي مقدماتي ارتباط ميان ميزان افسردگي طرحواره هاي نقش جنسيتي و رفتار جنسي در دو گروه از دانشجويان متأهل زن و مرد
30
دكتر عليرضا احمدي
 
بررسي نقش مديريت دانشجويان دانشگاه الزهرا در كاهش ضايعات كاغذ و ارائه راهكارهاي مناسب
31
دكتر ام البنين چابكي
بررسي نقش نشريات زنان بر كليشه هاي جنسيتي در ايران
32
دكتر اشرف سادات موسوي
بررسي انگيزه دختران جوان براي داشتن رابطه قبل از ازدواج
33
دكتر فروغ الصباح شجاع نوري
بررسي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
34
دكتر شكوفه گلخو
تلخيص آستاگزانتين از مخمر فافيا به منظور بررسي اثرات اين ماده بر روي سرطان سينه
35
دكتر اكرم خمسه
 
نقش عوامل فرهنگي- اجتماعي (قوميت-جنسيت) در طرحواره ها و كليشه هاي نقش جنسيتي
36
دكتر مه سيما پور شهرياري
بررسي احساس شادماني ، بهزيستي ، اميد و عوامل مؤثر در آن در سالمندان زن شهر تهران
37
دكتر شكوفه گلخو
بررسي اثرات آستاگزانتين استخراج شده از مخمر فافيا بر روي سرطان سينه
38
دكتر عليرضا احمدي
 
بررسي اثرات مصرف فيتواستروژنها بر غلظت هورمون هاي جنسي و استراديول در دوران يائسگي
39
دكتر شكوفه گلخو
بررسي تأثير مصرف فرآورده هاي سويا بر روي تراكم استخوان در دوران يائسگي
40
دكتر پريچهر حناچي
بررسي اثر فرآورده هاي برروي سطح ليپيدهاي خون و فعاليتهاي آلكالن فسفتاز استخواني () در دوران يائسگي
41
دكتر طيبه زندي پور
بررسي رابطه گذشت و رضايت از زندگي ميان دانشجويان عير بومي متأهل دانشگاههاي تهران
42
دكتر پريچهر حناچي
بررسي رابطه ميزان آهن و كمبود روي در زنان باردار
61
دكتر اكرم خمسه
بررسي شباهت ها و تفاوت هاي جنسيتي الگوهاي صميميت (مشترك با معاونت پژوهشي)
43
خانم مه پري قاسم نژاد
تأثير يك دوره تمرينات منتخب شادكامي بر روي ابزارگري هيجاني كاركنان دانشگاه الزهرا
44
اعضاي پژوهشكده
طرح مشترك
 نقش زن در سلامت جامعه و خانواده
45
دكتر شكوفه گلخو
بررسي ارتباط پلي مرفيسم رسپتور آلفا استروژن با بروز ديابت در زنان مراجعه كننده به مركز قلب تهران
46
دكتر پريچهر حناچي
اثر روي() خوراكي بر روي سطح آنتي اكسيدان ها در خانم هاي باردار
47
دكتر پريچهر حناچي
اثر مكمل روي بر روي سطح سرمي آنتي اكسيدانه وعلظت روي () درزنان ورزشكار
48
دكتر شكوفه گلخو
بررسي مكانيسم آستا گزانتين حاصله از مخمر فافيا و جلبك هماتوكوكوس بر روي سرطان سينه
49
دكتر عليرضا احمدي
توليد موتانت مخمر فافيا با استفاده از اشعه گاما
50
دكترمحبوبه پاك نيا
ترجمه و تلخيص مجموعه مقالات زن در ادبيات
51
دكتر محبوبه پاك نيا
علل گرايش زنان به پيشگوها
52
دكتر اكرم خمسه
سندرم پيش از قاعدگي() در زنان دانشجو
53
دكتر شكوفه گلخو
ساماندهي سايت پژوهشكده زنان
54
دكتر پريچهر حناچي
تاثير تمرينات ريباندوتراپي بر تعادل پوياي زنان
55
دكتر شكوفه گلخو
بررسي مكانيسم مولكولي مقاومت به انسولين القا شده هورمونهاي جنسي در سلولهاي ماهيچه () :نقش پروتئين يتروزين ففتاز با آن
56
دكتر شكوفه گلخو
بررسي رابطه پلي مورفيسم ژن فاكتور القا شونده با هيپوكسي و ميزان تشكيل عروق كولترال در زنان مبتلا به گرفتگي عروق كرونر و مقايسه فراواني آن بين زنان ومردان مراجعه كننده به مركز قلب
57
دكتر اكرم خمسه
بررسي كيفيت زندگي دانشجويان مجرد و متاهل رشته هاي مختلف دانشگاه الزهرا
58
دكتر شكوفه گلخو
بررسي ارتباط پلي مورفيسمژنوپلي مورفيسم هايوژن رسيتورآلفا استروژن با فاكتورهاي بيو شيميايي تري گليسريد ، كلسترول ، ، ، مقاومتبه انسولين در زنان ايراني
59
دكتر ام البنين چابكي
تاثير برنامه هاي تلويزيوني برالگوي مصرف دانشجويان دانشگاه الزهرا


امتیاز بندی

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.