پنجشنبه, 03 اسفند 1396

طرح های تحقیقاتی موسسه ای

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 02 آبان 1396 22:43 نمایش: 116 مرتبه
تعیین کننده های تجرد قطعی در دختران شهر تهران

 مجری طرح: دکتر ام البنین چابکی

 

چکیده طرح:

 

روایت دختران چهل و پنج سال  به بالای شهر تهران از علل تجرد قطعی

مطالعۀ حاضر در صدد شناسایی عوامل تجرد قطعی در دختران است. سیر صعودی گرایش به تجرد قطعی نشان­دهندۀ وجود نوعی ناهنجاری و اختلال در نهاد ازدواج است. با توجه به پیامدهای  فردی و اجتماعی تجرد قطعی به ویژه در زنان، بررسی علل و عوامل بروز این پدیده ضروری به نظر می­رسد. این  مطالعه با استفاده از روش کیفی  و با تكنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. جامعۀ مورد پژوهش را دختران 45 سال و به بالای ساکن شهر تهران تشکیل می­دهند و جامعۀ نمونه متشکل از 23 نفر است که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. برای تحلیل داده­ها از فن تحلیل  موضوعی (تم) استفاده شد. پس از مرور و سازماندهی متن مصاحبه­ها، اقدام به کدگذاری و شناسایی مفاهیم اولیه و سپس مقولات اصلی شد شامل 9 مقولۀ:  الزامی ندانستن امر ازدواج، پیدا نکردن همسر هم­کفو، ترس از تشکیل خانواده، عدم حساسیت خانواده­ها نسبت به تجرد دختران، ترغیب دختران به پیشرفت اجتماعی، نیاز عاطفی یا مالی خانواده، تغییر ملاک­های موفقیت و شایستگی در جامعه، پذیرش اجتماعی تجرد دختران، شرایط بی­ثبات­کنندۀ زندگی زناشویی. این مقولات در قالب سه مقولۀ محوری: نگاه آرمان­گرایانۀ دختران به ازدواج، تغییر نگاه نسبت به جایگاه دختران در خانواده و شرایط اجتماعی کاهش دهندۀ جاذبۀ ازدواج طبقه­بندی شدند. با توجه به مقولات محوری، مقولۀ هسته (آرمان­گرایی برآمده از ارزش­های فرامادی) شکل گرفت.

 

کلید واژه­ها: تجرد قطعی، دختران، آرمانگرایی، نظریۀ زمینه­ای

 


امتیاز بندی

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.