سه شنبه, 28 اسفند 1397

طرح های تحقیقاتی موسسه ای

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 02 آبان 1396 22:43 نمایش: 361 مرتبه
تعیین کننده های تجرد قطعی در دختران شهر تهران

 مجری طرح: دکتر ام البنین چابکی

 

چکیده طرح:

 

روایت دختران چهل و پنج سال  به بالای شهر تهران از علل تجرد قطعی

مطالعۀ حاضر در صدد شناسایی عوامل تجرد قطعی در دختران است. سیر صعودی گرایش به تجرد قطعی نشان­دهندۀ وجود نوعی ناهنجاری و اختلال در نهاد ازدواج است. با توجه به پیامدهای  فردی و اجتماعی تجرد قطعی به ویژه در زنان، بررسی علل و عوامل بروز این پدیده ضروری به نظر می­رسد. این  مطالعه با استفاده از روش کیفی  و با تكنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. جامعۀ مورد پژوهش را دختران 45 سال و به بالای ساکن شهر تهران تشکیل می­دهند و جامعۀ نمونه متشکل از 23 نفر است که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. برای تحلیل داده­ها از فن تحلیل  موضوعی (تم) استفاده شد. پس از مرور و سازماندهی متن مصاحبه­ها، اقدام به کدگذاری و شناسایی مفاهیم اولیه و سپس مقولات اصلی شد شامل 9 مقولۀ:  الزامی ندانستن امر ازدواج، پیدا نکردن همسر هم­کفو، ترس از تشکیل خانواده، عدم حساسیت خانواده­ها نسبت به تجرد دختران، ترغیب دختران به پیشرفت اجتماعی، نیاز عاطفی یا مالی خانواده، تغییر ملاک­های موفقیت و شایستگی در جامعه، پذیرش اجتماعی تجرد دختران، شرایط بی­ثبات­کنندۀ زندگی زناشویی. این مقولات در قالب سه مقولۀ محوری: نگاه آرمان­گرایانۀ دختران به ازدواج، تغییر نگاه نسبت به جایگاه دختران در خانواده و شرایط اجتماعی کاهش دهندۀ جاذبۀ ازدواج طبقه­بندی شدند. با توجه به مقولات محوری، مقولۀ هسته (آرمان­گرایی برآمده از ارزش­های فرامادی) شکل گرفت.

 

کلید واژه­ها: تجرد قطعی، دختران، آرمانگرایی، نظریۀ زمینه­ای

 

 

 

 

Causes of girls' Spinster in Tehran; Grounded theory approach

The present study is a qualitative research aimed at identifying spinster determinants in girls. Increasing rate of celibacy and spinster shows an abnormality in the institution of marriage. Consequences of celibacy and spinster especially for women, emphases on the necessity of investigating the causes of this phenomenon. Information has collected through semi-structured interview. Statistical population consists of girls 45 years and above in Tehran; through which 23 females were selected by purposive sampling via Snowball Sampling technique to reach data saturation. To analyze the data, the thematic analysis (theme) technique was used. After reviewing and organizing the text of the interviews, coding and identification of the basic concepts were done. Based on these concepts, nine categories were identified. These categories were placed under three pivotal categories: the idealistic and beneficial approach of girls to marriage, the change in the perception of the position of girls in the family and the change of social values about marriage. With respect to the pivotal issues, the core category (the weakening of traditional values and the prevalence of modern values in relation to marriage) was formed.

Key Words: Definite Decency, Girls, Modern Values, Grounded Theory

 

 

 


امتیاز بندی

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.