يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

طرح های تحقیقاتی موسسه ای

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 28 اردیبهشت 1397 22:15 نمایش: 404 مرتبه
استخراج فضیلت‌های زناشویی در خانواده¬های ایرانی

 

مجری طرح: سیده فاطمه موسوی
 

 زمان:بهار 1397

 چکیده

هدف: مطالعه حاضر باهدف استخراج فضیلت­های زناشویی، ساخت و بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاسی برای ارزیابی آن در فرهنگ ایرانی انجام‌شده است.
روش: روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و تحلیل عاملی است.روش نمونه‌گیری، غیر احتمالی و از نوع در دسترس است که در 4 مرحله پیمایشی بر روی 302 فرد متأهل (151 زن و 151 مرد)، مطالعه آرشیوی-کتابخانه‌ای، اجرای پایلوت بر روی 100 زن و مرد متأهل، و اجرای نهایی برای تحلیل عاملی بر روی 298 نفر (154 زن و 144 مرد) از مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر متأهل شهر تهران اجرا شد.
ابزار: برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه سنجش رضایت رابطه هندریک، شادکامی-فرم کوتاه، بهزیستی روان‌شناختی سازمان بهداشت جهانی، دلزدگی زناشویی و مقیاس محقق‌ساخته فضیلت‌های زناشویی استفاده شد.
یافته‌ها: پس از اجرای فرم اولیه مقیاس حاوی 104 گویه در 4 فضیلت عمده شامل حکمت و خرد، عدالت، شجاعت و اعتدال و 16 خرده‌فضیلت شامل تفکر باز و قضاوت سنجیده، دوراندیشی و احتیاط، مسئولیت‌پذیری، بردباری، غیرت، انصاف، وفاداری، مشارکت و مشورت، بخشودگی، صداقت، عشق و همدلی، فداکاری، قدردانی و حق‌شناسی، خویشتن‌داری (عفت)، قناعت، سخاوت بر روی 100 زن و مرد متأهل، 47 گویه که دارای ضرایب همبستگی زیر 30/0 یا منفی یا دارا بودن اثر کف یا سقف، حذف شد. نتایج این مرحله از پژوهش نشان داد فضیلت‌های زناشویی رابطۀ همبستگی مثبت با رضایت زناشویی (01/0,p< 49/0r=) و همبستگی مثبت معنادار با بهزیستی روان‌شناختی دارد (01/0,p< 28/0r=). در مطالعۀ مرحلۀ دوم بر روی نمونۀ 298 نفری از زنان و مردان متأهل بافرم 57 گویه­ای مقیاس، ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس 91/0 به دست آمد. تحلیل عاملی اکتشافی به روش چرخش واریماکس نشان داد سخاوت، بردباری، حریم‌داشت و تدبیر معاً 50 درصد از واریانس کل آزمون را تبیین می‌کنند. هرکدام از فضیلت‌ها به ترتیب دارای پایایی مناسبی با ضریب آلفای 85/0، 70/0، 70/0 و 69/0 بود. دامنۀ ضرایب همبستگی درونی بین خرده فضیلت‌ها بین 14/0 تا 75/0 به دست آمد. نتایج نشان داد مقیاس فضیلت‌های زناشویی همبستگی همگرای مناسبی با سازه‌های شادکامی، بهزیستی روان‌شناختی و رضایت زناشویی و همبستگی واگرای خوبی با سازه دلزدگی زناشویی در سطح معناداری 01/0 دارد. نتایج دیگر پژوهش نشان داد دو گروه زنان و مردان در فضیلت‌های سخاوت و بردباری تفاوت معناداری با یکدیگر داشته، به این معنا که مردان نمرات بالاتری نسبت به زنان در فضیلت‌های سخاوت و بردباری به‌دست آوردند.
نتیجه‌گیری: اهمیت پرورش شایستگی‌های اخلاقی به‌منظور دست‌یابیِ موفقیت‌آمیز به اهداف فردی و زوجی به‌گونه‌ای است که درمانگران خانواده را بر آن داشته تا با تدوین برنامه‌های غنی‌سازی، اقدام به آموزش اصول اخلاقی حیاتی برای تداوم و ثبات زندگی زناشویی نمایند. یافته‌های این پژوهش مدل و مقیاسی برای ارزیابی فضیلت‌ها در بستر رابطۀ زناشویی برای پایه‌ریزی، تداوم و قوام زندگی مشترک ارائه نمود. نتایج این پژوهش نشان داد که این مقیاس از پایایی و روایی مناسبی برای استفاده در برنامه‌های مشاوره‌ای-بالینی و پژوهشی بر روی زوج‌ها برخوردار است.
واژگان کلیدی: فضیلت­های زناشویی، رواسازی، پایایی، تهران.


امتیاز بندی

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.