يکشنبه, 31 تير 1397

طرح های تحقیقاتی موسسه ای

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 06 دی 1392 10:53 نمایش: 3383 مرتبه
مقایسه ی سبک های هویتی و نگرش به عشق در پیش بینی طلاق عاطفی زنان و مردان متاهل شهر قزوین

مجری طرح: دکتر سیده فاطمه موسوی
هدف:    مطالعه ی حاضر با هدف بررسی مقایسه ای پایگاه­های هویتی ونگرش به عشق در پیش بینی طلاق عاطفی زنان ومردان متاهل ساکن درشهر قزوین در سال 91-92 صورت گرفت.
روش :   روش پژوهش از نوع توصیفی و علی-مقایسه ای است.روش نمونه گیری، خوشه ای یک مرحله ای می باشد،بدین منظور، 200 زن ومرد متاهل که تقریباً پنج سال ازازدواج آنهاگذشته است، به طور تصادفی از مناطق شمال،جنوب،شرق وغرب شهر قزوین انتخاب گردیدند.
ابزار:     برای گردآوری اطلاعات،فرم کوتاه مقیاس نگرش به عشق(LAS) هندریک وهندریک با ضریب آلفای (0.82)،آزمون عینی پایگاه هویت من(EOM-EIS-2) با ضریب آلفای(0.79)و مقیاس طلاق عاطفی گاتمن با ضریب آلفای(0.93) مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها:     نتایج حاصل از همبستگی،تجزیه وتحلیل رگرسیون، تحلیل واریانس یک راهه،نشان داد که بین دوگروه زنان ومردان درنگرش به عشق،تفاوت معنادارمشاهده شده ودر پایگاه­های هویتی وطلاق عاطفی تفاوت معناداری مشاهده نگردید.بین دوگروه با و بدون نشانگان طلاق عاطفی، در پایگاه­های هویتی (تعلیق و مغشوش) ومولفه های نگرش به عشق(شهوانی،دوستانه ونوعدوستانه) تفاوت معناداری مشاهده شد.یافته ی نهایی اینکه پایگاه­­های هویتی ونگرش به عشق در سطح معناداری (P≤0.01) قابلیت پیش بینی طلاق عاطفی را دارند.

نتیجه گیری:   پایگاه­های هویت و کیفیت نگرش همسران به مقوله ی عشق، به عنوان متغییر پیش بینی کننده ی رضایت یا دلزدگی زناشویی،درفرایند زندگی مشترک نقش ایفا می نماید.لذا توجه افراد به متغییرهای یادشده، به عنوان ملاک های ازدواج، می تواند زمینه ساز زناشویی موفق در آینده ی زندگی مشترک آنها قلمدادشود.


امتیاز بندی

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.