يکشنبه, 31 تير 1397

طرح های تحقیقاتی موسسه ای

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 16 شهریور 1394 22:30 نمایش: 1925 مرتبه
مطالعۀ مقطعی الگوهای تعامل، سبکهای حل تعارضات زناشویی و کیفیت زناشویی در خانواده های شهر قزوین

مجری طرح: دکتر سیده فاطمه موسوی 

مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه­ی مقطعی الگوهای تعامل، سبک­های حل تعارض و کیفیت زناشویی در زنان و مردان متاهل شهر قزوین صورت گرفته است.  روش پژوهش از نوع توصیفی و تحلیل روند است.روش نمونه گیری، تصادفی است، بدین منظور، 302  فرد متاهل (151 زن و 151 مرد)، به طور تصادفی از مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر قزوین انتخاب گردیدند.  برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ی سبک های حل تعارض کردک (CRSI)، مقیاس کیفیت زناشویی فرم تجدید نظر شده (RDAS) و مقیاس تعامل رابطه انجمن تگزاس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل روند، آزمون همبستگی،تجزیه وتحلیل رگرسیونگام به گام و آزمون t نشان داد که روند غیرخطی معناداری بین زنان و مردان متاهل از حیث طول مدت ازدواج در متغیرهای ابعاد تعامل به جز بعد نظرات سازنده­ی ایگو در گروه 5-1 سال، سبک­های حل تعارض و کیفیت زناشویی مشاهده نگردید. نتایج همچنین نشان داد روند خطی معناداری بین گروه با سن ازدواج بین 19-12 سال با دیگر گروه­های ازدواج کرده در سنین 30-20 و 40-30 سال در مؤلّفه­های سبک­های حل تعارض شامل درگیری با مساله، توافق زناشویی، رضایت زناشویی، انسجام زناشویی، و ابعاد تعاملات زناشویی شامل: بازشناسی سودمند، نظرات سازنده­ی ایگو، توسعه­ی خاطرات مشترک، فعالیت­های هیجان­انگیز مشاهده می­شود. بین زنان و مردان متاهل در متغیرهای حل مساله به شیوه­ی سازنده، درگیری در مسأله، رضایت زناشویی، انسجام زناشویی، بازشناسی سودمند، فعالیت­های هیجان­انگیز و نظرات سازنده­ی ایگو تفاوت معناداری مشاهده شد. نتایج نشان داد که بین همه­ی متغیرهای پژوهش رابطه­ی همبستگی معناداری در سطح معناداری 01/0 و05/0 وجود دارد. اثر تحصیلات بر متغیرهای پژوهش معنادار و نوع ازدواج فاقد رابطه­ی معنادار بود.

تعاملات زناشویی متاثر از تاریخچه­ی فردی و تعاملات با همسر الگوهای عادت­وار شیوه­های حل تعارض را پایه­ریزی کرده و کیفیت زناشویی زوجین را پیش­بینی می­کند. تلاش برای آموزش نحوه­ی ارتباط با همسر در ابعاد مختلف می­تواند پیش­بینی­کننده­ی خوبی برای اتخاذ شیوه­های سازنده­ی حل مساله و افزایش رضایت، توافق و انسجام بیش­تر در زندگی مشترک زوجین گردد.


امتیاز بندی

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.