درج:    
قابليت ديدن:     ماژول:   سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

طرح های تحقیقاتی ارتباط با صنعت
راهنمای جامع فرایند اجرایی طرح ها

راهنمای جامع فرایند اجرایی طرح های ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.