درج:    
قابليت ديدن:     ماژول:   شنبه, 25 آذر 1396

وب سایت پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

آیین نامه ترفیع اعضای هیات علمی پژوهشی مصوب دانشگاه الزهراء(س)
نمودار ارتقای مرتبه هیات علمی

نمودار مراحل ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)

چک لیست ارتقا

فرم بررسی و کنترل پرونده های ارتقا مرتبه (چک لیست)


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.