سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

کتب چاپ شده
21

روان شناسی در سینمای هالیوود

روان شناسی در سینمای هالیوود
 
کتاب " روان شناسی در سینمای هالیوود" چاپ سروش، ناظر به اهمیت سینما و استفاده آن از روان شناسی در سینمای هالیوود است. این کتاب، استفاده سینمای حرفه ای از روان شناسی را به عنوان یک اصل مسلم و ضرورتی هنری به خوبی مطرح کرده است. تلفیق خوب مباحث سینما و موضوعات روان شناختی، به منزله دو بال محتوایی و ساختاری، سینمای اثرگذار را مطرح می سازد. موضوعاتی چون: نماد در فیلم، رفتار انسان ها در سینما، کهن الگوها و تعارضات فردی و اجتماعی، تاثیر نمایش در بهبود اختلالات روانی، هیجان دهی، درک روایی فیلم، برانگیختگی هیجانی و انگیزشی، الگوسازی و شکل دهی رفتار، تغییر نگرش و ایجاد تصورات قالبی و باورها و استفاده از فیلم روان درمانگری فردی و جمعی، از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب درباره آن ها بحث شده و تعامل نزدیک سینما و روان شناسی را به رخ کشیده است. دغدغه اصلی مترجمان این کتاب طرح ضرورت تلفیق یا تعامل روان شناسی و سینما برای تاثیر بیشتر در جهت انتقال معنی بوده است.آنان در پی تذکر این واقعیت هستند که سینمای هالیوود با اهداف آشکار و پنهان خود، سعی درادر ایدئولوژی و " وریای آمریکایی" را به بهترین شکل در ذهن و جان مخاطبان خود در سراسر عالم جریان دهد. طبیعی است میزانی از موفقیت این سینما به دلیل استفاده از علم روان شناسی برای انتقال مضامین و معانی مورد نظر خود بوده است. در حقیقت هدف این کتاب آشنا کردن دانشجویان رشته فیلمسازی با مفاهیم و مضامین روان شناختی موجود در فیلم های سینمایی و چگونگی کاربرد روان شناسی در فیلم سازی از یک سو، و ارائه دیدگاه به مخاطبان و متخصصان سلامت روان برای نگریستن به فیلم های سینمایی از زاویه روان شناختی از سوی دیگر است. در نظر مولف که تجارب گسترده ای در زمینه فیلم و روان شناسی دارد، فیلم ها نمادی از معانی ای هستند که در ذهن تولیدکنندگان و سازندگان آن ها جریان دارد، لذا احاطه بر ادبیات رسانه و مسلح شدن به تفکر انتقادی، خواننده را قادر می سازد با دیدی موشکافانه افکار سازندگان و دست اندرکاران فیلم ها را از ورای ظواهری که بر پرده سینما جریان دارد، بشناسد. کتاب حاضر در ۹ فصل تدوین شده است. ابعاد و وجوه متعدد وران شناسی و فیلم های سینمایی، در جست و جوی معنا- تفسیرهای روان شناختی در فیلم ها، آسیب شناسی روانی، نابغه دیوانه – روان شناسی فیلم سازان، روان شناسی مخاطب، لحظه سینمایی – هیجانات و ادراک فیلم، تأمل بر صفحه نمایش، تأثیرات فیلم و فیلم ابزاری برای زندگی از جمله فصل های کتاب است که به طور دقیق موضوع روان شناسی در فیلم های هالیوودی را مورد واکاوی قرار می دهد.
 
« ترجمه این کتاب توسط اساتید هنرشناس دانشگاه الزهرا و دانشگاه آزاداسلامی بوئین زهرا، خانمها دکتر سیده فاطمه موسوی و دکتر لیلاگنجی، به خوبی صورت پذیرفته است. دغدغه اصلی مترجمان، طرح ضرورت تلفیق ویا بهتر بگوییم، تعامل روان شناسی وسینما برای تاثیر بیشتر درجهت انتقال معنی بوده است. »
 
بخشی از مقدمه دکتر رضا پورحسین
دانشیار دانشگاه تهران و قائم مقام معاون سیمای رسانه ملی
 
تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1961)
کد خبر: 894
  • روان شناسی در سینمای هالیوود

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.