شنبه, 26 آبان 1397

اعضای هیات علمی
گروه پژوهشي مطالعات اجتماعي و توسعه
نام خانوادگي              نام
رتبه علمي
مدرك تحصيلي
Email
چابکی                          ام البنین (عضو تمام وقت)
استاديار
دكترا علوم سیاسی
    باقری                         شهلا (عضو وابسته)
استادیار
دکترا جامعه شناسی سیاسی

sbagheri@tmu.ac.ir 

  سفیری                     خدیجه  (عضو وابسته)    استاد دکترا جامعه شناسی
  m_safiri@ yahoo.com 
بورقانی فراهانی        سهیلا   (عضو وابسته)   استادیار دکترا مدیریت رسانه
 شایگان                     فریبا    (عضو وابسته) استادیار دکترا جامعه شناسی سیاسی
  
     
 

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.