يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

مقالات
تاریخ: 18 شهریور 1392 00:42 نمایش: 2613 مرتبه امتیاز 20   (Article Rating)


برابري جنسيّتي در ميان زوجين و تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي آن

 

چکيده
پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر بر ميزان برابري زوجين در خانواده، در ميان زنان متأهل شهر بوشهر انجام شد. براي تبيين عوامل مؤثر بر ميزان برابري از نظرية منابع، نظرية يادگيري و نظرية فمينيستي استفاده شد. اين پژوهش با استفاده از روش پيمايشي و تکنيک پرسشنامه‌اي در ميان 400 نفر از زنان متأهل شهر بوشهر انجام شد. روش نمونه‌گيري، خوشه‌اي چند مرحله‌اي بود. نتايج نشان ‌داد که بين متغيرهاي سن زن، سن شوهر، تحصيلات، وضعيت شغلي زن، شغل زن (منزلت شغلي)، درآمد، پايبندي مذهبي، محل تولد و تجربة نابرابري، رابطة معناداري وجود دارد که از اين ميان، متغيرهاي سن زن، سن شوهر و تجربة نابرابري در خانوادة پدري با ميزان برابري رابطه‌اي معکوس دارند و رابطة ساير متغيرها مثبت است. به علاوه در تحليل رگرسيون، چهار متغير منزلت شغلي زن، وضعيت شغلي زن، تجربة نابرابري در خانوادة پدري و محل تولد وارد مدل رگرسيون شده و در مجموع 41 درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين مي‌کنند.
واژگان کليدي
 برابري جنسيّتي؛ زنان متأهل؛ تجربة نابرابري؛ بوشهر

کد: 739
دسته بندی ها : مقالات فصلنامه 33

امتیاز بندی

اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.