يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

مقالات
تاریخ: 18 شهریور 1392 00:43 نمایش: 2535 مرتبه امتیاز 22   (Article Rating)


تعيين ميزان اثربخشي زوج‌درماني هيجان‌مدار و زوج‌درماني سيستمي تلفيقي در افزايش سازگاري زناشويي زوج‌هاي داراي صدمة دلبستگي

چکيده

پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان اثربخشي زوج‌درماني هيجان‌مدار و زوج‌درماني سيستمي تلفيقي در افزايش سازگاري زناشويي زوج‌هاي داراي صدمة دلبستگي اجرا شد. نمونه شامل 30 زوج داوطلب شرکت در مطالعه بود که به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و يک گروه کنترل جايگزين شدند. هر سه گروه به مقياس سازگاري زن و شوهري (DAS) و ابزار صدمة دلبستگي((AIM به عنوان پيش‌آزمون، پس‌آزمون و آزمون پيگيري پاسخ دادند. نتايج نشان‌دهندة تفاوت معنادار بين هر دو روش زوج‌درماني هيجان‌مدار و زوج‌درماني سيستمي تلفيقي در افزايش سازگاري زناشويي زوج‌هاي داراي صدمة دلبستگي در مقايسه با گروه کنترل بود. اما بين اين دو روش درماني تفاوت معناداري يافت نشد. همچنين نتايج نشان‌دهندة پايدار بودن اثر درمان بعد از گذشت 3 ماه بود.
واژگان کليدي
 زوج‌درماني هيجان‌مدار؛ زوج‌درماني سيستمي تلفيقي؛ صدمة دلبستگي؛ سازگاري زناشويي

کد: 740
دسته بندی ها : مقالات فصلنامه 33

امتیاز بندی

اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.