چهارشنبه, 29 خرداد 1398

مقالات
تاریخ: 18 شهریور 1392 00:45 نمایش: 2458 مرتبه امتیاز 21   (Article Rating)


پيامدهاي طرح تسهيل‌گران بر زنان روستايي شهرستان بويراحمد

 

چکيده
هدف اين پژوهش واکاوي پيامدهاي طرح تسهيل‌گري زنان روستايي در دهستان سپيدار واقع در شهرستان بويراحمد بود. از روش پيمايش به شيوة علّي- مقايسه‌اي بهره‌گيري شد. جامعة آماري پژوهش را زنان روستايي در دهستان سپيدار تشکيل دادند. حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه‌گيري پاتِن، 210 نفر تعيين شد. آن‌گاه، با استفاده از نمونه‌گيري طبقه‌اي ساده، زنان مورد مطالعه در روستاهاي با و بدون طرح انتخاب شدند. در اين مطالعه سه گروه شامل، زنان فعال(شرکت‌کننده در طرح در روستاهاي با طرح)، غيرفعال (بدون مشارکت در طرح در روستاهاي با طرح) و زنان در روستاهاي فاقد طرح مطالعه شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌اي بود که روايي صوري آن را پانل متخصصان تأييد و پايايي آن نيز با يک مطالعة راهنما و ضريب آلفاي کرونباخ 70/0 تا 97/0 براي متغيرهاي گوناگون تعيين شد. در حيطة اقتصادي يافته‌ها نشان داد، زنان فعال نسبت به زنان دو گروه ديگر، از وضعيت اقتصادي مطلوب‌تري بهره‌مند بودند. در حيطة اجتماعي- فرهنگي نيز نتيجه‌اي مشابه به‌دست آمد. نتايج آزمون تحليل کواريانس روشن كرد كه طرح تسهيل‌گري زنان روستايي بر هر دو شاخص‌ اقتصادي و اجتماعي- فرهنگي زنان روستايي تأثير معناداري داشته است، به‌گونه‌اي که، وضعيت اقتصادي زنان فعال 13/0 و وضعيت اجتماعي- فرهنگي آن‌ها 46/0 بهبود يافته است.
واژگان کليدي
 زنان روستايي؛ طرح تسهيل‌گري؛ واکاوي؛ توانمندسازي؛ توسعة روستايي؛ بويراحمد

کد: 741
دسته بندی ها : مقالات فصلنامه 33

امتیاز بندی

اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.