يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

مقالات
تاریخ: 18 شهریور 1392 00:46 نمایش: 2651 مرتبه امتیاز 23   (Article Rating)


سبک‌هاي هويّت و جهت‌گيري مذهبي در دانشجويان دختر و پسر

 

چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطة بين سبک‌هاي هويّت با جهت‌گيري مذهبي در دانشجويان دختر و پسر بود. 162 دانشجو‌(86 دختر و 76 پسر)، که به شيوة تصادفي مرحله‌ايي خوشه‌ايي از ميان دانشجويان دانشگاه آزاد سراب انتخاب شده بودند، پرسشنامه‌هاي سبک‌هاي هويّت برزونسکي(1989) و پرسشنامة جهت‌گيري مذهبي آلپورت(1950) را تکميل كردند. براي تحليل داده‌هاي به‌دست آمده از آزمون‌هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون، آزمون تحليل واريانس چند متغيره‌MANOVA))استفاده شد. نتايج نشان داد که در دانشجويان پسر رابطة بين سبک‌هاي هويّت اطلاعاتي، هنجاري و تعهد هويّت با جهت‌گيري مذهبي دروني مثبت و معنادار بود و در دانشجويان دختر رابطة بين سبک‌هاي هويّت اطلاعاتي، هنجاري و تعهد هويّت با جهت‌گيري مذهبي دروني و بيروني مثبت و معنادار بود، همچنين در اين گروه بين سبک هويّتي اجتنابي با جهت‌گيري مذهبي بروني رابطة منفي و معنادار به‌دست آمد، دانشجويان دختر در جهت‌گيري‌هاي مذهبي دروني و بروني و سبک هويّت هنجاري و اطلاعاتي به‌طور معناداري نمرات بيشتري نسبت به دانشجويان پسر کسب کردند.
 
واژگان كليدي
 سبک‌هاي هويّت؛ جهت‌گيري مذهبي دروني؛ جهت‌گيري مذهبي بروني

کد: 742
دسته بندی ها : مقالات فصلنامه 33

امتیاز بندی

اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.