يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

مقالات
تاریخ: 18 شهریور 1392 00:48 نمایش: 3735 مرتبه امتیاز 24   (Article Rating)


تناسب اندام و رابطة آن با عوامل اجتماعي و رواني

چکيده

توجه فراوان به وضعيت ظاهري و اندام از پيامدهاي جامعة مصرفي و دغدغة بسياري از زنان کشور ما شده است. رژيم غذايي، بدن‌سازي و‌.... براي دست‌يابي به اندام دلخواه جزو برنامه‌هاي زندگي زنان شده است. پژوهش حاضر با روش پيمايش در يک نمونة 340 نفري از زنان 44 20 سالة شهر اصفهان انجام شد که به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. چهار‌چوب نظري بر اساس عقايد «بورديو»‌، « گافمن»‌، «گيدنز»‌، «نظرية مبادله » و «نظريات فمينيستي » شکل گرفت. نتايج نشان داد ميانگين گرايش به تناسب اندام 2/ 43 (ميانگين نظري 33) بود. بين تصور فرد از نگرش مردان، تمايل به مطلوب بودن نزد ديگران، تصاوير ارائه شده در رسانه‌ها؛ و گرايش به تناسب اندام رابطة مثبت و معنادار و بين رضايت از بدن و گرايش به تناسب اندام رابطة معکوس و معنادار وجود داشت. بين سن، پايگاه اقتصادي اجتماعي و گرايش به تناسب اندام رابطة معنادار وجود نداشت. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که سه متغير «تصور از نگرش مردان»، «تمايل به مطلوب بودن»، و«تحصيلات همسر» روي هم رفته 24 درصد واريانس گرايش به تناسب اندام را تبيين مي‌کنند‌.

واژگان كليدي

تناسب اندام؛ فمينيسم؛ تصوير بدن؛ زنان

 

 

کد: 743
دسته بندی ها : مقالات فصلنامه 33

امتیاز بندی

اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.