سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 14)
 ترکيب جنسيتی و رشد اشتغال بنگاه‌های تعاونی شواهدی از بنگاه‌های کوچک و متوسط توليدی بخش تعاون طی برنامه‌ی دوم توسعه
دکتر محمدعلی فيض‌پور استاديار دانشکده‌ی اقتصاد، مديريت، و حساب‌داری، دانشگاه يزد
دکتر وحيد محمودی استاديار دانشکده‌ی مديريت، دانشگاه تهران

 


 بررسی اهميت عوامل بازدارنده‌ی زنان تهران از مشارکت در ورزش تفريحی با توجه به متغير خصوصيات فردی

دکتر سارا کشگر استاديار دانشکده‌ی تربيت بدنی، دانشگاه تربيت مدرس

دکتر محمد احسانی دانشيار دانشکده‌ی تربيت بدنی، دانشگاه تربيت مدرس

 رهْ‌يافت‌های کمی و کيْفی اندازه‌گيری خشونت عليه زنان در خانواده با تأکيد بر روش ترکيبی

 رضا همتی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان
 

 


 خودشيفتگی و نقش‌های جنسی در نوجوانان دختر ايرانی
فاطمه حمزوی دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه تهران
دکتر نيما قربانی دانشيار دانشکده‌‌ی روان‌شناسی، دانشگاه تهران

 


 تحليل جنسيتی فعاليت‌های کشاورزی در روستاهای شهرستان کرمانشاه:
دکتر اميرحسين علی‌بيگی استاديار دانشکده‌ی کشاورزی و عضو مرکز پژوهشی تحقيقات اقتصادی­اجتماعی، دانشگاه رازی
دکتر کيومرث زرافشانی استاديار دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه رازی
سعيده اولايی کارشناس ارشد توسعه‌ی روستايی، دانشگاه رازی

 


 فمينيسم و فلسفه‌ی اگزيستانسياليسم
دکتر مرتضا مرديها استاديار گروه فلسفه، دانشکده‌ی ادبيات، دانشگاه علامه طباطبائی

 


 سيمای زن در تذکرة‌الاوليای عطار نيشابوری

(دکتر سيده‌مريم روضاتيان استاديار دانشکده‌‌ی زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه اصفهان)

(دکتر سيدعلی‌اصغر ميرباقری فرد دانشيار دانشکده‌‌ی زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه اصفهان)
 


اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.