سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 16)
 بررسی اثربخشی روش حساسیت‌زدایی منظم بر اضطراب آزمون و کارکرد تحصیلی

 محدودیت‌ها و موانع شهادت زنان در محاکم قضایی
دکتر فریبا حاجی‌علی
استادیار دانشکده‌ی الاهیات، دانشگاه الزهرا

 


 بررسی رابطه‌ی سازگاری زناشویی و به‌زیستی روانی
دکتر زهرا درویزه
دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا
فاطمه کهکی
دستیار علمی دانشگاه پیام نور زاهدان

 


 بررسی سیمای زن در ادبیات کودکان
جواد صادقی جعفری
مربی دانشگاه سوره

 


 تأثیر دشواری کار زنان شاغل و هم‌کاری همسران در امور منزل بر رضایت از روابط زناشویی و اختلال‌های رفتاری فرزندان
زهرا اقدامی
کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی
دکتر مسعود حسین‌چاری
استادیار دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز

 


 بررسی تفاوت‌های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متأهل
دکتر اکرم خمسه‌
استاديار پژوهشکده‌ی زنان، دانشگاه الزهرا
دکتر سیمین حسینیان
دانشیار دانشکده‌‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا

 


 بررسی تفاوت‌های جنسیتی در انگیزه‌‌های خرید الکترونیکی
دکتر فریبا لطیفی
استادیار گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا
مهندس لیلا غفاری
کارشناس ارشد مدیریت فن‌آوری اطلاعات

 


اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.