سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 20)
 عوامل دموگرافیک مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در برنامه‌های ترویجی: مطالعه‌ی موردی شهرستان سنقر ‌و ‌کلیائی
دکتر امیر‌حسین علی‌بیگی
استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
لیلا بنی‌عامریان
کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

 بررسی نقش میانجی و تعدیلی تبعیض ادراک‌شده در زنان، در پیوند میان سبک‌های دل‌بستگی و افسردگی
دکتر محسن گل‌پرور
استادیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
دکتر حمیدرضا عریضی
استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

 رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی آزار عاطفی و اختلال‌های روانی در زنان شهر اصفهان
نسترن براهیمی
کارشناس ارشد مشاوره‌ی خانواده
دکتر سیداحمد احمدی
دانشیار گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان
دکتر محمدرضا عابدی
استادیار گروه مشاوره، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

 پویایی خانواده و سلامت زنان: پژوهش کیفی
دکتر سرور پرویزی
استادیار دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر نعیمه سیدفاطمی
دانشیار دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
کیان‌دخت کیانی
کارشناس ارشد مامایی، کارشناس پژوهش جهاد دانشگاهی
 

 فمینیسم در فیلم‌های رخشان بنی‌اعتماد
نادیا معقولی
دانش‌جوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده‌ی هنر، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی‌اکبر فرهنگی
استاد دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه تهران

 


 بررسی تأثیر جنسیت بر ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه‌ی دانش‌جویان: بررسی دانشگاه سمنان
دکتر داوود فیض
استادیار دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه سمنان

 


 تبیین نیازهای آموزشی زیست‌محیطی زنان خانه‌دار: مطالعه‌ی موردی زنان خانه‌دار منطقه‌ی 12 تهران
دکتر هادی ویسی
استادیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده‌ی علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
مهندس اردوان زرندیان
معاون اقتصاد محیط زیست، دفتر توسعه‌ی پایدار و اقتصاد محیط زیست

 


اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.