سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 23)
 بررسی اثربخشی گشتالت‌درمانی بر عزت نفس، افسردگی، و احساس تنهایی زنان مطلقه‌ی افسرده

 

فرحناز بهرامی
کارشناس ارشد مشاوره‌ی خانواده
دکتر منصور سودانی
استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر مهناز مهرابی‌زاده هنرمند
استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

 بررسی برخی عوامل مؤثر بر سهم‌بری زنان از خانه
فاطمه نجاتی
کارشناس ارشد مطالعات زنان

 بازخوانی نقش زن در اپیزودهای سه‌گانه‌ی نمایش‌نامه‌ی شب هزارویکم بهرام بیضایی
 
دکتر کاووس حسن‌لی
دانش‌یار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز
شهین حقیقی
دانش‌جوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز

 


 بررسی دگرگونی هیئت‌های مذهبی زنانه:هیئت‌های سنتی و نوین
مژگان دستوری
کارشناس ارشد مطالعات زنان
 

 


 بررسی پیوند الگوهای ارتباطی با خوش‌نودی زناشویی
دکتر مهرانگیز شعاع‌کاظمی
استادیار گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا

 بررسی محتوای مناسب سامانه‌ی ترویج برای زنان روستایی استان خوزستان
مهندس پگاه مریدسادات
دانش‌جوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر احمد رضوان‌فر
دانش‌یار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران
دکتر حسین شعبان‌علی فمی
دانش‌یارگروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران
دکتر غلام‌رضا پزشکی راد
دانش‌یار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

 


 تحلیل و افزایش کارکرد کارکنان دانشی زن:موردکاوی شرکت پارس خودرو
اسدالله نجفی
دانش‌جوی دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبير
دکتر عباس افرازه
استادیار دانشکده‌ی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.