سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 24)
 نقش جنسیت در ساختار عاملی اسکیزوتایپی در نوجوانان تبریز

 

دکتر علی محمدزاده
استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پيام نور استان آذربایجان شرقی
 

 لیبرالیسم و فمینیسم لیبرال­رادیکال:
دکتر محبوبه پاک‌نیا
استاديار پژوهشكده‌ی زنان، دانشگاه الزهرا
 

 


 نقش رابطه‌ی رومانتیک و رفتارهای غیرکلامی در پیش‌بینی خوش‌نودی زناشویی در زنان
دکتر عباس ابوالقاسمی
دانش‌یار گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
زهرا دستغیب
دانش‌جوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 

 جهانی شدن و بازاندیشی الگوهای دوستی دختران و پسران:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دکتر علی رجبلو
استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا
سارا اصغری
کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، واحد جهاد دانشگاهی، دانشگاه الزهرا

 تندیس‌های ایزد‌بانوان باروری ایران
صدرالدین طاهری
دانش‌جوی دکترای پژوهش هنر، دانشکده‌ی هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمود طاووسی
استاد گروه پژوهش هنر، دانشکده‌ی هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 

 تأثیر درمان شناختی­رفتاری گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش خوش‌نودی زناشویی در زنان
دکتر غلام‌رضا رجبی
روان‌شناس و دانش‌یار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدامید ستوده
کارشناس ارشد مشاوره خانواده
دکتر رضا خجسته‌مهر
استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

 


 نابرابری جنسیتی آموزشی در بخش درودفرامان کرمان‌شاه
دکتر منصوره‌اعظم آزاده
دانش‌یار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا
انیس رضایی
کارشناس ارشد مطالعات زنان
 

اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.