چهارشنبه, 29 خرداد 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 26)
 تأثير آموزش دلگرمي مبتني بر رويكرد آدلر بر روي خودكارآمدي عزّت‌نفس دختران نوجوان
دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي
نفيسه نصيري‌فرد
كارشناس ارشد مشاوره خانواده
استاديار دانشگاه علامه طباطبايي

 تعيين عوامل مؤثردرتحقق خودکفايي زنان سرپرست خانوار
كارشناسي ارشد توسعة روستايي
دانشيار دانشگاه تهران
دانشيار دانشگاه تهران
حسين آگهي
دانشيار دانشگاه رازي كرمانشاه

 اثر بخشي آموزش مهارت‌هاي خود نظم بخشي بر شادکامي دانش‌آموزان دختر اول دبيرستاني
دانشجوي کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
دکتر مهر انگيز پيوسته گر
استاديار دانشگاه الزهراء (س)
دانشيار دانشگاه الزهراء (س

 عوامل اجتماعي مؤثر بر انجام جراحي زيبايي زنان

 

استاديار دانشگاه فردوسي مشهد
سميه ورشوي
كارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي

 بررسي تأثير زوج درماني گروهي مبتني بر بخشش بر رضايت زناشويي

 

دكتر باقر ثنائي ذاكر
دكتر علي محمد نظري
دكتر محمد نقي فراهاني
دانشيار دانشگاه تربيت معلم

 آزمون فرضيه تجزيه جنسيّتي نيروي کار در ايران

 نگاهي جامعه‌شناختي به زنانه شدن عرصة هنر(پرسشي از تاريخ و نگاهي به حال)

 

استاديار گروه جامعه‌شناسي دانشگاه تهران
دانشيار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.