سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 27)
 بررسي ميزان رشد هويّت فردي مدرن در ميان دختران نوجوان شهر تهران سال 1387(نمونه مطالعه: مقاطع پيش دانشگاهي)

 بررسي تفاوت قابليت استخدام کارکنان زن و مرد در سازمان‌هاي دولتي
استاديار دانشگاه آزاد قزوين
دكتر شمس السادات زاهدي
استاد دانشگاه علامه‌طباطبايي
 دانشجوي دكتري مديريت سياست‌گذاري

 زنان و اعتماد : مطالعه اعتماداجتماعي زنان تهران
استاديار دانشگاه الزهراء (س)
کارشناس ارشد مطالعات خانواده

 رابطة تصور از جسم خويشتن و سبک‌هاي مقابله با ميزان سلامت رواني در ميان زنان با نارضايتي از وزن در شهرستان رشت

 سنجش پايداري اجتماعي زنان روستايي شهرستان سنقر
کارشناس ارشد توسعة روستايي
استاديار دانشگاه رازي
استاديار دانشگاه رازي
 

 


 بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت و بازنشستگي زنان مسن در بازار کار: مطالعه موردي شهر تهران
حسن محمدغفاري
دانشجوي دکتري اقتصاد
دکتر لطفعلي عاقلي
استاديار دانشگاه تربيت مدرس

 


 تفاوت‌هاي جنسيّتي درخودکارآمدي،اهداف پيشرفت،ارزش تکليف،درگيري شناختي وپيشرفت رياضي
دانشيار دانشگاه تهران
کارشناس ارشد روانشناسي تربيتي
جواد اماني
كارشناسي ارشد روان شناسي تربيتي

اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.