سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 28)
 زنان و زبان:بازنمايي هويّت جنسيّتي در كتاب‌هاي زبان‌هاي فارسي، عربي و انگليسي مدارس ايران

 

 استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه مازندران - بابلسر

 مطالعه رابطة بين رسانه‌ها، تصوير بدن و عزّت نفس با عمل و تمايل به آرايش

 

دانشيار بخش جامعه شناسي دانشگاه شيراز 
دانشيار بخش روان شناسي باليني دانشگاه شيراز
كارشناسي ارشد مطالعات زنان دانشگاه شيراز 

 


 بررسي تفاوت زنان و مردان در زمينة تأثيرپذيري از نفوذ ديگران در خريد (مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه اصفهان)
استاد گروه مديريت دانشگاه اصفهان
دانشجوي دکتراي مديريت بازاريابي، دانشگاه تهران
دانشجوي دكتراي مديريت منابع انساني، دانشگاه فردوسي مشهد
کارشناس ارشد جامعه شناسي، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران

 


 بررسي نقش خشونت عليه زنان، جامعه‌پذيريجنسيّتي و سرمايه‌هاي اجتماعي در پيش‌بيني سلامت روان گروهي از زنان شهر تهران
داشجوي دکتري جامعه شناسي دانشگاه دولتي ارمنستان

 جوانان و عشق؛تأثير زمينه اجتماعي در مفهوم پردازي رابطة عاشقانه
كارشناس ارشد مطالعات زنان

 مطالعه جامعه‌شناختي گرايش دختران دانش‌آموز به فرار از منزل
دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه مازندران
          دکتر غلامرضا خوشفر
استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه مازندران
كارشناس ارشد جامعه شناسيدانشگاه مازندران                

 نقش باورهاي فرزند پروري و نگرش مادران به تفکّر خلّاق بر خلّاقيّت کودکان
هيأت علمي بخش مباني تعليم وتربيت دانشگاه شيراز
 

اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.