سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 29)
 رابطة تعهد رواني با سطوح خود پنداره و عدالت سازماني ادراک شده : مطالعه تطبيقي زنان و مردان
دانشيار،دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان
کار‌شناسي ارشد آموزش زبان انگليسي، دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

 


 بررسي توزيع فضايي فعاليت‌هاي پايه‌اي اشتغال زنان در بخش‌هاي اقتصادي کشور
استاديار دانشکده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي، دانشگاه اصفهان
استاديار دانشکده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي ، دانشگاه اصفهان
دانشجوي كارشناسي ارشد رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه اصفهان
 دانشجوي كارشناسي ارشد رشته جغرافياي پزشكي دانشگاه اصفهان

 بررسي نگرش به تلفن همراه در بانوان ساكن تهران (سال1388)

 

استاديار گروه جامعه شناسي دانشگاه شاهد
 

 تعيين‌کننده‌هاي مشارکت اجتماعي زنان روستايي:مورد مطالعه شهرستان بويراحمد
استاديار دانشکدة کشاورزي، دانشگاه ياسوج
استاديار دانشکدة کشاورزي، دانشگاه ياسوج                                                  

 


 تبيين جامعه شناختي مديريت بدن در ميان زنان
استاد‌يار گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان
 دانشيار گروه پزشکي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
دانشجوي دکتراي جامعه شناسي،دانشگاه اصفهان

 


 بررسي نقش آموزش بر روحية کارآفرينانة دانش‌آموزان هنرستان‌هاي حرفه‌اي دخترانة استان مازندران
 استاديار دانشگاه پيام نور تهران
 استاديار دانشگاه مازندران
دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور تهران

 مقايسة ارزش‌هاي مذهبي بين دو نسل دختران و مادران شهر‌هاي لار و جهرم

 


اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.