سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 30)
 بررسي تأثير ويژگي‌هاي فردي و خانوادگي زنان روستايي بر انگيزة مشارکت آن‌ها در فعاليت‌هاي کشاورزي
مهديه السادات ميرترابي *
دانشجوي دكتري ترويج کشاورزي، دانشکده اقتصاد و توسعه، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران
يوسف حجازي
استاد، گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشکده اقتصاد و توسعه، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران
سيد محمود حسيني
دانشيار، گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشکده اقتصاد و توسعه، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران

 


 اثر‌بخشي آموزش امنيت هيجاني بر تعارضات زناشويي زنان متأهل شهر اصفهان

 

كارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان
دانشيار، گروه مشاوره، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان
دانشيار، گروه مشاوره، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان

 


 بررسي تجربة دبيران زن از ايفاي هم‌زمان نقش كار- خانواده و تأثير آن برچگونگي تدريس آن‌ها
کارشناس ارشد برنامه‌ريزي درسي، دبير آموزش و پرورش شهرستان ايذه
دانشيار، گروه برنامه‌ريزي درسي، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه خوارزمي
 دانشيار، گروه کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشکدة روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه خوارزمي

 بررسي نقش گذار جمعيتي در تغييرات جامعه شناختي خانواده
وکيل احمدي*
دکتري جامعه شناسي دانشگاه اصفهان
وحيد قاسمي
دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان
شهلا کاظمي‌پور
دانشيار گروه جمعيت شناسي دانشگاه تهران

 بررسي گرايش زنان به جراحي زيبايي در شهر تهران

 

استاد، گروه جامعه شناسي، دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي
دانشجوي دکتري جامعه شناسي گروه‌هاي اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحدعلوم تحقيقات تهران، ايران

 


 بررسي اثر بخشي آموزش گذشت بر سازگاري زنان مطلقه
دانشيار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد چمران، گروه مشاوره
 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد چمران
 دانشيار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد چمران، گروه مشاوره
 

 بررسي مقايسه‌اي تعهد اجتماعي، شادکامي و سلامت روان در دانش‌آموزان و دانشجويان با تأکيد بر عامل جنسيّت
دانشيار، گروه روانشناسي،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه الزهراء(س)
دانشجوي دکتري، گروه روانشناسي تربيتي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه تربيت معلم تهران

اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.