سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 32)
 ارزيابي ويژگي‌هاي کارآفريني دانشجويان دختر مراکز‌ علمي- کاربردي استان گلستان
 
ابراهيم عباسي
دانشيار دانشگاه الزهراء(س)
منيره کلاسنگياني
کارشناس ارشد مديريت دولتي
مجتبي بالو
کارشناس ارشد مديريت بازرگاني
 

  اثربخشي آموزش تحليل رفتار متقابل بر صميميت اجتماعي دختران فراري
 
زينب کاظمي
کارشناسي ارشد روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان
حميد طاهر نشاط دوست
استاد گروه روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان
محمد باقر کجباف
دانشيار گروه روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان
احمد عابدي
استاديار گروه روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان
سميه آقامحمدي
کارشناسي ارشد روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان اصفهان
سعيد صادقي
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان اصفهان
 

 ميزان خشونت خانگي عليه زنان شهر خرم‌آباد در سال 90- 89
 
محمد مظلوم خراساني
دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد
مجتبي ميرزائي مهر
کار شناس ارشد علوم اجتماعي

 
 

 بررسي و تحليل موانع فعاليت زنان روستايي با استفاده از روش ميزان انحراف از اپتيمم

 

اسدا.. ديوسالار
استاديار گروه جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري دانشگاه پيام نور- ايران
محمد رضا نقوي[1]
مدرس مدعو جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي دانشگاه پيام نور بهشهر
ابوذر پايدار
دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي دانشگاه تربيت مدرس


 

 بررسي رابطة سبک‌هاي دلبستگي عاشقانه و عشق با رضايت زناشويي
 
عباس امان‌الهي
 استاديار مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز
خالد اصلاني
استاديار گروه مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز  
هاجر تشکر
دانشجوي سابق دانشگاه شهيد چمران اهواز
سعاد غوابش
دانشجوي سابق مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز
سميه نکوئي
کارشناس ارشد مشاوره

 جهاني شدن و هويّت ديني با تأکيد بر تفاوت‌هاي جنسيّتي

 

خديجه سفيري
استاد دانشگاه الزهراء(س)
زهرا نعمت‌الهي
كارشناس ارشد جامعه شناسي


 

 بدن/کار؛ نشانه‌گذاري بدن زنانه در محيط کار

 

بهجت يزد‌خواستي
 دانشيار گروه جامعه‌شناسي دانشگاه اصفهان
جمال بابايي
کارشناسي ارشد جامعه‌شناسي دانشگاه اصفهان
زهرا دشتي
دانشجوي کارشناسي‌ارشد جامعه‌شناسي دانشگاه گيلان


 

اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.