سه شنبه, 28 اسفند 1397

اخبار پزوهشکده زنان دانشگاه الزهرا

(آرشیو ماه اردیبهشت 1395)

31
سخنرانی پروفسور رینهولد برنهاردت، الاهیدان پروتستان و استاد دانشگاه بازل سوئیس، در روز دوشنبه مورخ 1395/1/30 از ساعت 10 تا 12 در پژوهشکده زنان
چکیده: پروفسور رینهولد برنهاردت، الاهیدان پروتستان و استاد دانشگاه بازل سویئس، در سالن شورای پژوهشکده زنان به ایراد سخنرانی پرداختند.

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.