سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

دستورالعمل ارسال مقاله
 
شیوه نامه نگارش مقاله
 
· مقاله نبايد پيش‌تر، در مجله‌هاي فارسي زبان داخل يا خارج كشور چاپ شده باشد.
·مقاله بايد در ساختار سازگار با Microsoft®Word به نشاني سایت http://www.motaleatezanan.ir فرستاده شود و به ترتيب داراي اين بخش‌ها باشد:‌
1. شناسه‌هاي نويسنده(گان):‌ نام؛ رتبه و وابستگي دانشگاهي يا سازماني به فارسي و انگليسي؛ نشاني ايميل     و نوشته‌اي كوتاه دربارة پيشينة آموزشي و پژوهشي؛
2. شمارة تلفن ،  نشاني ایمیل و نشانی  پستی نويسندة مسئول و (هریک از نویسندگان)
3. عنوان مقاله به فارسي و انگليسي؛
4.چكيدة مقاله و واژگان كليدي ـ به فارسي و انگليسي؛
5. متن مقاله؛
6.  فهرست منابع ـ نخست منابع فارسي / عربي و سپس زبان‌هاي ديگر. 
· متن مقاله نبايد از 6000 واژه و چكيده‌ها نبايد از 200 واژه بيش‌تر باشد.
· در متن مقاله، بايد با آوردن نام نويسنده(گان) و سال به منابع ارجاع داده شود. براي نوشته‌هاي برداشت شده از منبع، بايد شمارة صفحه نيز آورده شود.
· فهرست منابع بايد به ترتيب الفبايي نام خانوادگي و با نگارش زير آورده شود.
كتاب:  نام خانوادگي، نام نويسنده(گان). سال چاپ. نام كتاب، شمارة جلد. نوبت چاپ. نام مترجم به فارسي. محل نشر: نام ناشر.
مقاله   نام خانوادگي، نام نويسنده(گان). سال چاپ. «عنوان مقاله» نام مجله دوره يا سال(شماره): شمارة صفحات.
پايان نامه  نام خانوادگي، نام نويسنده. سال نگارش. «عنوان پايان‌نامه». دورة آموزشي پايان‌نامه، گروه، دانشكده، دانشگاه، محل دانشگاه.
·  براي همة اصطلاح‌ها و نام‌هاي نافارسي، اصل آن در پانويس آورده شود.
·  مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان ترجيح مي‌دهد نوشتارهايي را چاپ كند كه دست‌آورد پژوهش‌هاي ايراني دربارة مسائل زنان در ايران باشد.
· مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان  ويرايش مقاله‌هاي رسيده، بدون تغيير درمحتواي آن، آزاد است.
·  مسئوليت مطالب آمده در مقاله‌ها، با نويسنده(گان) است.
·  مجله مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان  فقط مقاله هایی را که در قالب موضوعات
 - اجتماعی ( زنان – جنسیت)  
-  روان شناسی  اجتماعی   (زنان -  جنسیت)  را می پذیرد.
 
 آدرس   سایت مجله :
 
وب گاه مجله :  http://www.jws.ir  ( سایت قدیم مجله و  آرشیو مجله )
نشانی وب سایت مجله : http://www.motaleatezanan.ir   سایت جدید مجله و ارسال مقالات) دربخش ورود به سامانه
 
آدرس پست الکترونیک مجله:          jwsps@alzahra.ac.ir 
 

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.